ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Γιατί όλες οι διοικήσεις του ΤΧΣ και η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έπρεπε να είναι ήδη πίσω από τα κάγκελα

by lobbystas on 15 Οκτωβρίου 2016

…Σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α28). Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια του ορίζεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020…

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΤΧΣ, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και η Διεύθυνση Επενδύσεων, αναφέρονται στην Εκτελεστική Επιτροπή και όλοι μαζί στο Γενικό Συμβούλιο.

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 στην σελίδα 36 ο Ορκωτός Λογιστής της Deloitte γράφει:

«Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε και συμφωνήσαμε τις πληροφορίες που
απαιτούνται από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του Κ.Ν 2190/1920 στο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξαιτίας της ειδικής φύσης και σκοπού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προσδιορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, παρά το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, έχουν καταστεί μικρότερα του μισού (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι εφαρμόσιμες.»

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014 στην σελίδα 34 ο Ορκωτός Λογιστής της Deloitte γράφει:

«Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε και συμφωνήσαμε τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν 2190/1920 στο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξαιτίας της ειδικής φύσης και σκοπού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προσδιορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, παρά το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, έχουν καταστεί μικρότερα του μισού (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι εφαρμόσιμες.»

Το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει αναφέρει τα παρακάτω:

Για συνέχεια της ανάρτησης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ