ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Μήνυση κατά του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη για παράβαση καθήκοντος και εσχάτη προδοσία

Προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Μήνυση

Κλαπάκη Δορύλαου

Κατά

του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη

Για παράβαση καθήκοντος και για εσχάτη Προδοσία

Την 30η .11.2016 δημοσιεύτηκε o ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439/2016

ΦΕΚ 222/Α/30-11-2016

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας δανειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και
λοιπές διατάξεις

Άρθρο 30

Το άρθρο 66 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των προσληφθέντων στην εταιρεία «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» δυνάμει των Προκηρύξεων 2300/7878/2007 και 2300/26405/2008 και στην εταιρεία «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» δυνάμει των από 26.3.2002 και από 5.8.2003 Προκηρύξεων, νυν συγχωνευθείσες στην ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», εντάσσονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή απόφασης σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν αιτήματος των ως άνω ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις συνθήκες των λοιπών εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία λαμβάνεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι ήδη εργαζόμενοι στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 66 του Ν. 4369/2016, υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης».

Η προώθηση και ψήφιση του άρθρου αυτού παραβιάζει σειρά θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος

Όπως

Άρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Oι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)

H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.

Αλλά κυρίως το ‘Άρθρο 103: (Δημόσιοι υπάλληλοι)

που κατοχυρώνει την θεμελιώδη Αρχή της Αξιοκρατίας στους διορισμούς στο Δημόσιο και τον μοναδικό δρόμο ( εκτός για λίγους μήνες για κάποιες έκτακτες ανάγκες ) εισόδου προσωπικού και παραμονής σε αυτό

1. Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Tα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

δικαίου.

7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

**8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

Με την ενέργεια του αυτή αν και οι πράξεις του αρμοδίου Υπουργού εμπίπτουν και σε πολλά αλλά αδικήματα ως αναφέρονται σε σειρά άρθρων του Ποινικού Κώδικα ,

η ανωτέρω μήνυση εις βάρος του συγκριμένου Υπουργού , σε περίπτωση επιλεγεί η διαβίβαση του σχετικού φάκελου στην Βουλή , που εκεί γίνεται σε συνεργασία όλων το ξέπλυμα της αιτίας που δημιουργεί την διφθέρα στην χωρά μας καθώς όλοι οι εκεί Βουλευτές εξυπηρετούνται από αυτήν την κορυφαία εγκληματική πράξη

προς αποφυγή για μια ακόμα φορά αυτού του ξεπλύματος

ζητώ όπως

η μήνυση αυτή να εξεταστεί αποκλειστικά και μόνο ως προς το αδίκημα περί εσχάτης Προδοσίας ,

Ως εκ τούτου η μήνυση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί μόνο ως προς αυτή την κατεύθυνση του αδικήματος περί εσχάτης Προδοσίας και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις να παρακαμφθεί ο μηνυομενος Υπουργός απευθείας στο ακροατήριο με βάση αυτό το αδίκημα και να μην αποσταλεί στην Βουλή ως απαιτείται για παράνομες ενέργειες Υπουργών που εμπίπτουν σε αλλά αδικήματα του Π.Κ.

————–

Σας συνυποβαλλόμενο δημοσίευμα της Καθημερινής το οποίο με το ιστορικό που αναφέρεται στο ανωτέρω αδίκημα και επιβεβαιώνεται επιπλέον ότι ο μηνυμένος εν γνώση του προώθησε την αντισυνταγματική αυτή τροπολογία παραβιάζοντας ακόμα και τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις και ως εκ τούτου παραβιάζοντας εσκεμμένα το Σύνταγμα έχει διαπράξει το αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας

ΕΛΛΑΔΑ 04.12.2016 : 22:35

Προσλήψεις σε οργανισμό χωρίς… λόγο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

· http://s.kathimerini.gr/resources/2016-12/09s14sxol-thumb-large-thumb-large.jpg

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ερώτηση: Αν μαθαίνατε ότι μια ελληνική εταιρεία που απασχολεί 330 εργαζομένους προσλαμβάνει σήμερα άλλους 220, τι αλήθεια θα σκεφτόσασταν; Προφανώς ότι κάποιος άγνωστος Έλληνας επιχειρηματίας, μιας επίσης άγνωστης εξαγωγικής εταιρείας, ανακάλυψε αίφνης κάτι που μοιάζει με την πυρίτιδα. Ενα, ας πούμε, πρωτοποριακό προϊόν, που το ζητούν ξαφνικά δεκάδες χώρες στο εξωτερικό, και η εταιρεία του δεν προλαβαίνει να το παράγει, εξ ου και αποφάσισε να αυξήσει το προσωπικό της κατά 65%.

Και τώρα που μάθατε τα δεδομένα, καθίστε αναπαυτικότερα, γιατί όσα θα διαβάσετε θα σας εξοργίσουν. Η πρόσληψη 220 ατόμων δεν αφορούν καμία ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Γίνονται εν κρυπτώ σε έναν δημόσιο οργανισμό, ο οποίος όχι μόνον δεν χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, αλλά, αν οι επιτελείς του είχαν στοιχειώδη συναίσθηση του ρόλου τους, θα έπρεπε να απολύσουν και το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων του.

Το σκάνδαλο –γιατί μόνον έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί– αφορά τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ή εν συντομία ΚΤΥΠ, όπως τις λένε οι γνωρίζοντες. Πρόκειται για τον μοναδικό κατασκευαστικό οργανισμό του Δημοσίου, που ιδρύθηκε ύστερα από ασφυκτική πίεση των δανειστών μας στο 2ο μνημόνιο, καθώς οι «απεχθείς» τροϊκανοί εντόπισαν κάτι μάλλον αυτονόητο. Οτι είναι παράλογο μια μικρή χώρα να έχει τρεις διαφορετικές κατασκευαστικές εταιρείες: τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων (ΔΕΠΑΝΟΜ) και τη Θέμις Κατασκευαστική, που είχε την ευθύνη ανέγερσης φυλακών και δικαστικών μεγάρων.

Μην τα πολυλογούμε, οι τρεις εταιρείες συγχωνεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2013 σε μία –τις ΚΤΥΠ– για να μειωθούν τα τεράστια έξοδά τους (τρία διαφορετικά Δ.Σ., πολυδιάσπαση εργαζομένων με παρεμφερές αντικείμενο κ.λπ.) και έκτοτε σε αυτήν εργάζονται περί τα 330 άτομα. Αριθμός καθ’ όλα υπερβολικός, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της απουσίας οποιασδήποτε σοβαρής οικοδομικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να λειτουργεί κάλλιστα με 80-100 ανθρώπους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ολόκληρο το 2016 η εταιρεία ΚΤΥΠ προχώρησε σε μόνον δύο νέους διαγωνισμούς. Τη δημοπρασία ενός σχολείου στη Νέα Φιλαδέλφεια και το… γκρέμισμα ενός ελληνικού σχολείου στο Μόναχο.

Και τι αποφάσισε ο αρμόδιος υπουργός Χρ. Σπίρτζης για να αντιμετωπίσει την απραξία των υπαλλήλων; Να προσλάβει με συμβάσεις αορίστου χρόνου άλλους 220 υπαλλήλους που εργάζονταν μέχρι το 2013 στις τρεις εταιρείες και απολύθηκαν, καθότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είχαν έληξαν. Μοιάζει δε απίστευτο, αλλά, όπως κατήγγειλε στην «Κ» ο πρώην αντιπρόεδρος των ΚΤΥΠ Ανδρ. Αθανασόπουλος, οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αλλά οι αιτήσεις επαναπρόσληψής τους απορρίφθηκαν όχι μόνον πρωτόδικα, αλλά και από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ο Αρειος Πάγος τον Δεκέμβριο του 2015 έκρινε τελεσίδικα ότι οι εν λόγω υπάλληλοι –διοικητικοί στην πλειονότητά τους– δεν πληρούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επομένως ορθώς απολύθηκαν όταν ολοκληρώθηκε το αντικείμενο για το οποίο είχαν προσληφθεί.

Θα εξοργιστείτε ακόμη περισσότερο όταν μάθετε και τον τρόπο που έγινε η επαναπρόσληψή τους. Πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα με άσχετη τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ –προφανώς κατόπιν συνεννόησης με τον ΣΥΡΙΖΑ– και εντάχθηκε ως άρθρο στον νόμο 4439/2016. Σημειωτέον δε ότι, πλην του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και των ΑΝΕΛ, τις προσλήψεις ψήφισαν τόσο η Εν. Κεντρώων όσο και το ΠΑΣΟΚ (!), ενώ οι μόνοι που είπαν «όχι» ήταν η Ν.Δ. και το Ποτάμι (η Χ.Α. ψήφισε «παρών»). Το δε θράσος όσων διατύπωσαν τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι πραγματικά απύθμενο. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι «εντάσσονται» λέει το άρθρο, «κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή απόφασης (σ.σ.: του Αρείου Πάγου), σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές” ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν»!

Αν αναρωτιέστε γιατί δεν αντέδρασε έστω η πρόεδρος των ΚΤΥΠ που προσλαμβάνονται άνευ λόγου 220 πλεονάζοντα άτομα στον όργανισμό «της», την απάντηση μάλλον θα τη βρείτε στο βιογραφικό της. Την κ. Ιωάννα Κοντούλη, που ηγείται των ΚΤΥΠ, θα τη θυμάστε ίσως ως μαχητική εκπρόσωπο των Οικολόγων Πρασίνων στις εκλογές του 2012 πριν «μετακομίσει» στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο σημειωτέον απέτυχε να εκλεγεί τον Ιανουάριο του 2015. Καθότι, όμως, η κ. Κοντούλη κατόρθωσε, όπως λέγεται, να εξασφαλίσει την εύνοια του κ. Νίκου Παππά, κρίθηκε απολύτως κατάλληλη για τη θέση της προέδρου ενός δημόσιου οργανισμού, κι ας είχε ως μοναδικό της επαγγελματικό εφόδιο το πτυχίο του τοπογράφου-μηχανικού.


Κατόπιν τούτων, τόσο η κ. Κοντούλη όσο κυρίως ο κ. Σπίρτζης καλούνται να απαντήσουν σε ένα μάλλον αυτονόητο ερώτημα. Τι είναι αυτό άραγε –πλην της εξυπηρέτησης του πελατειακού κοινού τους– που τους έκανε να προσλάβουν 220 νέους υπαλλήλους στην υπολειτουργούσα εταιρεία ΚΤΥΠ, εκτινάσσοντας σε περίπου 12 εκατ. ευρώ το ετήσιο μισθολογικό κόστος λειτουργίας της (από 7 εκατ. σήμερα);

Αφησα για το τέλος ένα κερασάκι. Η εταιρεία ΚΤΥΠ, ως ο μοναδικός πλέον κατασκευαστικός οργανισμός του Δημοσίου, στεγάζει σήμερα τους 330 υπαλλήλους της σε δύο κτίρια και όλως παραδόξως το ένα κτίριο δεν είναι δημόσιο, αλλά το νοικιάζει από ιδιώτη! Με την πρόσληψη των νέων 220 αχρείαστων υπαλλήλων η δημόσια κατασκευαστική εταιρεία θα μισθώσει και δεύτερο ιδιωτικό κτίριο, το οποίο θα πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια. Δηλαδή εμείς…

Αν γίνει ανεκτή από την Δικαιοσύνη και αυτή η κραυγαλέα περίπτωση και δεν παρακαμφθεί ο συγκεκριμένος Υπουργός για Εσχάτη Προδοσία οι διεφθαρμένοι παράγοντες ανενόχλητοι πλέον θα συνεχίζουν τους πελατειακούς διορισμούς στο Δημόσιο, παραβιάζοντας το άρθρο 103 και τις θεμελιώδεις Αρχές του Συντάγματος της αξιοκρατίας , της ισότητας των πολιτών κ.α.

– Και να υφαρπάζονται περιουσιακά στοιχεία των νόμιμων δικαιούχων πολιτών,

– Να διαβρώνονται συνειδήσεις και το Δημοκρατικό Πολίτευμα

– Να συνεχίσει να Δημιουργείται μια ημιμαθή , ελεγχομένη , φοβισμένη , διεφθαρμένη Δημόσια Διοίκηση

– Και να επιβαρύνεται παράνομα ο κρατικός προϋπολογισμός,

Με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση παράνομων ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του Δημοσίου χρήματος και της Δημόσιας περιουσίας

Αν και έτσι και αλλιώς το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας έχει διαπραχτεί

το προκλητικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι όλες αυτές σύμφωνα με το αντισυνταγματικό άρθρο 30 «τακτοποίησης» των ρουσφετολογικά προσληφθέντων υπαλλήλων που προωθούνται παράνομα και εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ( ως αναφέρει και το σχετικό άρθρο ) εντάσσονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή ( Δικαστικής ή άλλης ) απόφασης σε ανύπαρκτες και απαγορευτικές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος θέσεις , όπως

– ως «συμβασιούχοι αορίστου χρόνου »

– ή σε προσωποπαγείς θέσεις

Και μάλιστα πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που σύμφωνα με πληροφορίες λογω της υπαρχούσης οικονομικής κρίσης ( που δημιούργησαν οι εκατοντάδες χιλιάδες πελατειακά και παράνομα προσληφθέντες στο Δημόσιο) και της έλλειψης ανάλογων έργων υπολειτουργεί , κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί με τα πραγματοποιήσιμα έργα του 2016 με τα αντίστοιχα των παλαιοτέρων ετών

Ως εκ τούτου ενώ σύμφωνα με τις ανωτέρω πληροφορίες έχει σήμερα πρακτικά ήδη πλεόνασμα αδρανοποιημένου προσωπικού , με την τροπολογία αυτή προστίθενται επιπλέον νέα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη σε αυτήν την κρατική εταιρεία και οι μισθοί και τα λοιπά έξοδα των πελατειακά προσληφθέντων θα πληρωθούν τελικά από τον υπερχρεωμένο ήδη και ελλιπή κρατικό Προϋπολογισμό μέσω νέου δυσβάστακτου για όλους εξωτερικού δανεισμού

καθώς με επιβεβαίωση του Υπουργείο Εσωτερικών το 1/3 του υπάρχοντος σήμερα Δημοσίου χρέους δημιουργήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια εξ αιτίας των εκατοντάδων χιλιάδων πολλές φορές μη αναγκαίου και αδρανοποιημένου παράνομα και ρουσφετολογικά διορισμένου προσωπικού το οποίο παράνομα μέσω διεφθαρμένων παραγόντων ανανέωνε τις αρχικές ελιγμένες πελατειακές συμβάσεις.

επειδή σύμφωνα με την

Ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος

Άρθρo 120

.

2. O σεβασμός στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς πoυ συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην

Πατρίδα και τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη υπoχρέωση όλων των Eλλήνων.

4. H τήρηση ταυ Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων

Ο κ. Εισαγγελέας θα πρέπει να λάβει υπ΄οψιν του και να συνδυάσει το συγκεκριμένο αδίκημα σε σχέση με το άρθρο 134 του Π.Κ το οποίο ορίζει ρητά ότι η παραβίαση θεμελιώδους αρχής του Συντάγματος ( και φυσικά επειδή η θεμελιώδης αρχή της Αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί και δεν αμφισβητείται από κανένα ) , στοιχειοθετεί το οικειο αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας.

Και ως κ τούτου αναγνωρίζοντας το αδίκημα να παραπέμψει απευθείας το συγκεκριμένο μηνυομενο Υπουργό για Εσχάτη προδοσία για εσκεμμένη Παραβίαση σειρά θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος

Μια υποχρεωτική πλέον ενέργεια της Δικαιοσύνης που θα πρέπει να ακολουθηται σε κάθε περίπτωση έστω και ενός πελατειακού διορισμού στο δημόσιο ώστε να δώσει οριστικά τέλος σε αυτό το κορυφαίο εγκληματικό φαινόμενο

Και αυτό διότι , εκτός της παραβίασης των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα ισότιμων , αξιοκρατικών ( πανελλήνια γνωστών σε όλους τους διεκδικητές της κάθε καθοριστικής για την λειτουργία και διαφάνεια θέσης στο Δημόσιο ) ,προκηρύξεων και διαγωνισμών που προκηρύσσει αποκλειστικά η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα ανεξάρτητη Αρχή ( ΑΣΕΠ)

Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του παρανομούντος Υπουργού για εσχάτη Προδοσία θα είναι ένα καθοριστικό βήμα ώστε να δοθεί επιτελώς τέλος στην αίτια που προκαλεί την διαφθορά στην χώρα μας και την διάβρωση της Ελληνικής κοινωνίας που είναι οι ρουσφετολογικοί διορισμοί στο Δημόσιο

20.1.2017

Κλαπακης Δορυλαος


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ