Σελίδες

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Οι “Γηγενείς Έλληνες” κατά ανέγερσης ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό – Πληθώρα παρανομιών και πολεοδομικών παραβιάσεωνΟ  ΑΓΩΝΑΣ  ΤΩΝ  ΓΗΓΕΝΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ


******************************** 

Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μαυρομιχάλη 182, Ἀθῆναι 1ος όροφος τ.κ. 11472

Τηλ.: 210 3632628 210 3614320

Κιν.: 6972 073811
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4414/2016 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ

Αἰκατερινης Κ. Παντελίδου, δι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσίας δικηγόρου κατοίκων τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
ΠΡΟΣ

1. Τήν ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ἑδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις, ὁδός Τρικάλων ἀρ. 36 καί Μεσογείων, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.

2. Τήν ΕΥΔΕΚ ἑδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις, ὁδός Βατάτζη ἀρ. 37, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.

3. Τό Ἑλληνικόν Δημόσιον, νομίμως ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, κατοικοεδρεύοντος ἐν Ἀθήναις.

Ὡς γνωστόν ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ ἡ ἀπό 16.6.2015 αἲτησίς μου μετ’ ἂλλων κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βοτανικοῦ, συζητουμένη τήν 8.11.2016 μετ’ ἀναβολήν, λόγω τῆς ἀποχῆς τῶν δικηγόρων. 

Κατά τήν αἲτησίν μας αὐτήν μεταξύ τῶν ἂλλων λόγων ἀρνούμεθα τήν νομιμότητα τοῦ κόκκινου περιγράμματος ὡς τοῦτο προσδιορίζεται εἰς τήν γνωστήν τροπολογίαν «Λαφαζάνη» (ἀρ. 4 τοῦ Ν. 4327/14.5.2015, ΦΕΚ50Α).

Ἐπίσης ἀρνούμεθα τήν νομιμότητα τῶν ὑφισταμένων κτισμάτων πού ἐμπλέκονται εἰς τόν χῶρον πού προτίθεσθε ν’ἀνεγείρετε τό «Τέμενος τοῦ Ἰσλάμ» εἰς τόν Βοτανικόν.

Ἐσεῖς ὃμως παρά τίς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τίς ὁποῖες γνωρίζετε πολύ καλῶς καί παρά τήν ἐκκρεμοῦσαν ὡς ἀνωτέρω αἲτησιν ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ, προβαίνετε εἰς νέαν τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου ἀφ’ ἑνός μέν διά νά προλάβετε τήν συζήτησιν τῆς αἰτήσεως αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ διά νά παραχωρήσετε, δι’ ἀλλότριον σκοπόν, ἂρον – ἂρον μίαν ἒκτασιν εἰς τήν καρδιάν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί συνειδητά καταστρέφετε τήν φυσικήν καί ἱστορικήν συνοχήν της.

Τά ὃσα ἰσχυρίζεσθε εἰς τήν αἰτιολογικήν ἒκθεσιν τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος περί τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Νόμου ἀποτελοῦν «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» καί αὐτοκαταρρίπτονται ὡς θά ἀποδειχθῆ νομίμως καί ἐμπροθέσμως καί μέ διεθνεῖς ἐνέργειές μας. 

Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἱστορική καί ὁλόκληρη ἀποτελεῖ παγκόσμιον μνημεῖον.

Καί ἀσφαλῶς δέν θ’ ἀναφερθοῦμε εἰς τήν κατά συρροήν καί κατ’ ἐξακολούθησιν προσβολήν τῶν Ἂρθρων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, οὖτε εἰς τήν ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΙΝ μέχρι σήμερον σχεδόν ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ) πρός τούς Ἓλληνες κατοίκους τῆς περιοχῆς, τήν ζωήν τῶν ὁποίων κρατήσατε ἀνηλεῶς καί σκοπίμως ὑποβαθμισμένη.

Οὖτε ὃμως ἀρνούμεθα νά προσεύχωνται οἱ νόμιμοι μουσουλμάνοι, πού ἂλλωστε προσεύχονται μέχρι τώρα ἀκωλύτως καί τό σεβόμεθα αὐτό ἀπολύτως.

Ὃπως ἐκεῖνοι ὃμως δέν θά μᾶς ἐπέτρεπαν νά προσευχώμεθα εἰς τήν Μέκκα, ἒτσι καί ἐμεῖς δέν θέλομε μέσα εἰς τήν καρδιάν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν Τζαμί ἢ Τέμενος.

Ἡ Ἱερά Ὁδός, εἶναι καί Ἱερά καί Ἱστορική, εἶναι ἡ παλαιοτέρα παγκοσμίως ὁδός καί εἶναι καί πρέπει νά παραμένη ἡ Ἱερά Ὁδός τῶν Ἑλλήνων.

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ὃμως:

Διά τῆς παρούσης μας Σᾶς ἐπισημαίνομεν καί τά κάτωθι ἀφορῶντα τήν ἀδυναμίαν ἐγκρίσως μελετῶν ἀπό τήν Ὑπηρεσίαν Σας ὡς προϋπόθεσιν τῆς δομήσεως ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τό ΟΤ 25 Α εἰς τόν Βοτανικόν (περιοχή Ἐλαιῶνος) τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, με βάσιν τήν ἰσχύουσα νομοθεσία.

Καί συγκεκριμένως:

1. Mέ τό ΦΕΚ 1049Δ/30-11-95 ἐνεκρίθησαν οἱ ὃροι δομήσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐλαιῶνος.

2. Μέ τό ΦΕΚ236 ΑΑΠ/18-6-2010 ἐνεκρίθη ἡ τοπική τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου και οἱ χρήσεις εἰς ἓκαστον τμήμα τοῦ Ο.Τ.25 και συγκεκριμένως τα τμήματά του με χαρακτηριστικά «χρήσεως γῆς» ὡς χῶροι πρασίνου.

3. Με το ἂρθρο 29-παρ.5i και 5ii του Ν.4014/2011/(ΦΕΚ209Α/21-9-2011) ἐνεκρίθη ἡ ἐγκατάστασις ἰσλαμικοῦ τεμένους σε τμήμα τοῦ Ο.Τ.25 καθώς και οἱ ὃροι συντάξεως τῆς μελέτης δομήσεως σύμφωνα μέ τούς ὃρους και περιορισμούς τοῦ ἀνωτέρω ΠΔ.

4. Με το ἂρθρο 34 τοῦ Ν.4327/2015(ΦΕΚ50Α/14-5-15) προσδιωρίσθηκε το «κόκκινο περίγραμμα» ἀνεγέρσεως τοῦ τεμένους ἐμβαδοῦ 850,00 μ.

Με τήν πρόσφατον τροποποίησιν που ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τήν 4-8-2016 γίνεται ἐκ νέου τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ και κατάτμησις τοῦ οἰκοδομικοῦ τετραγώνου (ΟΤ 25) εἰς δύο τμήματα (ΟΤ25 και ΟΤ25Α) με δημιουργία ἐνδιαμέσου ὁδοῦ πλάτους 5,5 μέτρων ἐπί συνολικοῦ μήκους 189,00 μ και συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 1039,50 μ2 ἡ ὁποία ρυμοτομεῖται καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπό τἡν ἰδιοκτησία ἀρχικοῦ ἐμβαδοῦ 16147,14 μ ἡ ὁποία εἶχε διατεθῆ δια τήν ἀνέγερσιν τεμένους και ἐπ’αὐτῆς εἶχε προσδιορισθῆ τό «κόκκινο περίγραμμα».

Κατά συνέπειαν τό τελικόν ἐμβαδόν τῆς ἰδιοκτησίας εὑρισκομένης ἐπί τοῦ νέου ΟΤ 25Α μετά τήν νέαν ρυμοτόμησιν ἀνέρχεται εἰς (16.147,14 – 1.039,50 μ2) = 15.107,64μ2.

Τό ΟΤ 25Α ἀποτελεῖ μέ τήν νέαν τροποποίησιν ἓνα ἰδιαίτερον οἰκοδομικόν τετράγωνον τό ὁποῖον διατηρεῖ πλήρως τόν χαρακτηρισμόν του ὡς Κοινοχρήστου πρασίνου καί ἐντός αὐτοῦ ὑφίσταται τό ἐγκεκριμένον «κόκκινο περίγραμμα».

Εἰς τό ΟΤ 25Α εἰς τό ὁποῖον θά κατασκευασθῆ τό τέμενος συμφώνως μέ τούς ὃρους δομήσεως τῆς περιοχῆς καί τήν ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ 1458/2016 (Δ τμήματος) ἐπιτρέπεται δόμησις κτισμάτων μέ μέγιστη κάλυψιν 5%.

Τό 5% τῆς τελικῶς διαμορφωθείσης ἐκτάσεως τοῦ οἰκοπέδου εἶναι 15.107,64 Χ 0,05 = 755,38μ2.

Ὃμως ἡ δημιουργία Κοκκίνου περιγράμματος ἐπί ἐμβαδοῦ 850μ2 ὃπως ὁρίζεται εἰς τό ἂρθρον 34 τοῦ Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/14-5-2015) εἶναι μεγαλύτερα ἀπό τήν ἐπιτρεπόμενην καί μή ἐφαρμοστέα.

Τό Κόκκινο περίγραμμα πού ὁρίζεται εἰς τόν ἀνωτέρω νόμο εἶναι ἐπίσης διαφοροποιημένο ἀπό τήν ὑποχρεωτική ἀπόφασιν τῆς 8-12-2010 (παράγραφος 4) ἐγκρίσεως τῶν ὃρων δομήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀθήνας συμφώνως μέ τήν ὁποίαν τό περίγραμμα τοῦ κτίσματος πρέπει νά ἀπέχη 10 μέτρα ἀπό τίς ρυμοτομικές γραμμές. Ἀντιθέτως τοῦτο ἐφάπτεται εἰς αὐτάς.

Ἡ δημιουργία Κοκκίνου περιγράμματος εἰς κοινόχρηστον πράσινον προϋποθέτει τήν ὓπαρξιν παλαιῶν κτισμάτων εἰς τό ἲδιον σημεῖον.

Ἀντιθέτως, μέ τά προβλεπόμενα ἀπό τίς κείμενες διατάξεις εἰς ἀνάλογες περιπτώσεις, τό περίγραμμά του ἐκτείνεται εἰς ἀκάλυπτους καί εἰς νεωτέρους κτισμένους χώρους ἀνεγερθέντας μετά τό 1962 οἱ ὁποῖοι δέν ἐχουν νόμιμο περίγραμμα.

Ἐξυπακούεται ὃτι ἡ ἐρμηνεία τοῦ νόμου εἰς τήν παρούσαν περίπτωσιν δέν εἶναι καί δέν μπορεῖ νά εἶναι διαφοροποιημένη ἀπό τό σύνολον τῶν προϋπαρχουσῶν εἰς ἀνάλογες περιπτώσεις ἀδειῶν δομήσεως κτισμάτων ἀνά τήν Ἐπικράτεια.

Ἡ χορηγηθεῖσα βεβαίωσις περί τοῦ χρόνου ἀνεγέρσεως κτισμάτων ἀπό στελέχη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ δέν ἒχει καμμίαν ἰσχύν ἐφόσον δέν συνοδεύεται ἀπό τά διαθέσιμα νομιμοποιητικά στοιχεῖα, ἢτοι ἀεροφωτογραφίες πρό τοῦ 1955 οἱ ὁποῖες νά περιέχουν παλαιά κτίσματα ἐντός τοῦΚοκκίνου περιγράμματος ὃπως προβλέπεται ἀπό τήν ἰσχύουσαν διαδικασίαν.

Ἐν προκειμένω Σᾶς συνυποβάλλομεν ἀντίγραφον ἀεροφωτογραφιῶν ΓΥΣ τοῦ 1962 (ὑπάρχουν διαθέσιμες καί πρό τοῦ 1955) οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν τά ἀνωτέρω καί καθιστοῦν ὑποχρεωτικήν τήν ἀλλαγήν τοῦ Κοκκίνου περιγράμματος.

Ἐπιπλέον εἰς τήν ψηφισθεῖσα τροποποίησιν τῆς 4-8-2016 προσδιορίζονται ὑπαίθριες θέσεις σταθμεύσεως οἱ ὁποῖες ὃμως ἀπαγορεύονται ἀπό τούς ἰσχύοντες ὃρους δομήσεως τῆς περιοχῆς εἰς χώρους κοινοχρήστου πρασίνου καί ἒξω ἀπό τό περίγραμμα τοῦ κτιρίου.

Ἐν προκειμένω ὁ ἒλεγχος καί ἡ τήρησις τῆς διαδικασίας τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς ὑπηρεσίας Σας.Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Ι διά τ’ ἀνωτέρωΣᾶς δ η λ ο ῦ μ ε ν ὃτι :1. Ὁ ἐπιλεγείς τόπος τοῦ Βοτανικοῦ διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους εἶναι ἀνεπίτρεπτος ἱστορικά, φυσικά περιβαλλοντικά καί ἠθικά καί προσκρούει εἰς τίς γνωστές διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

2. Ὁ ἒλεγχος καί ἡ τήρησις τῆς νομιμότητος καί τῆς διαδικασίας ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἀποκλειστικήν Σας εὐθύνη καί θά συνεπάγεται καί τίς ἀνάλογες συνέπειες.Σᾶς κ α λ ο ῦ μ ε ν:1. Νά Σεβασθῆτε τήν Βούλησιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί τό «πάτριον ἒθος».

2. Νά τηρήσετε τίς κείμενες διατάξεις.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας, ὡς καί διά τίς ὃποιες ἂλλες πλημμέλειες εἰς τήν ἀνωτέρω τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ ὑπάρχουν, ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν πρός οὓς αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας.Ἀθῆναι 9/8/2016Ἡ ἐξωδίκως δηλοῦσαδι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσία δικηγόρος κατοίκων τῆς περιοχῆς
*******************************ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΟΞΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ


το είδα

1 σχόλιο:

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ. 

Οι άνθρωποι βασικά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες (οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα). Στα γουρούνια σε εμφανείς και αφανείς θέσεις ισχύος, και στους αποβλακωμένους σε παθολογικό βαθμό. Οι πρώτοι διαρκώς ψεύδονται και εξαπατούν ασυστόλως τους δεύτερους, σε  σημείο που είναι για γέλια και για κλάματα. Οι παθολογικά αποβλακωμένοι απλώς... "κοιτάνε την δουλειά τους". Αυτές οι δύο κατηγορίες καθορίζουν πλήρως τις εξελίξεις, ενεργητικά και παθητικά αντιστοίχως.


Η εναλλακτική ενημέρωση είναι σταγόνα στον ωκεανό της συστημικής ενημέρωσης, ενώ η πρώτη λογοκρίνεται και αποκλείεται και από τις μηχανές αναζήτησης-google, κοινωνικά δίκτυα κλπ, και είναι σαν να μην υπάρχει, πράγμα του γίνεται σταθερά πολύ χειρότερο.  Η ωμή αλήθεια είναι ότι όταν δεν προωθείς σε άλλους την εναλλακτική ενημέρωση που γνωρίζεις, πράξη που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία διότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να προωθηθεί, τότε χωρίς να το καταλαβαίνεις, μέσω αυτής της παράλειψης γίνεσαι συνυπεύθυνος και συνένοχος της εγκληματικής συμμορίας και του ελληνικού παραρτήματος της με τις μαριονέτες που χάριν συνεννόησης τους λέμε πολιτικούς, που χωρίς εντολή δεν επιτρέπεται ούτε να φτερνιστούν.

Ο μέσος άνθρωπος κοιμάται όρθιος (λόγω άγνοιας και παραπληροφόρησης). Η τηλεόραση και το επιφανειακό σερφάρισμα στο συστημικό διαδίκτυο τον κοιμίζουν ακόμα βαθύτερα. Μόνο εσύ και άλλοι σαν εσένα, στον βαθμό που είστε αφυπνισμένοι, μπορείτε να ξυπνήσετε άλλους. Μην το ξεχνάς αυτό. Συνέχεια »