ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ποιός περιμένεις να το κάνει αν όχι εσύ;

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Λεφτά υπάρχουν: Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) ύψους € 80.000.000,00

ΦΕΚ: 99/Β/2017

24 Ιανουαρίου 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


  1. Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξό- φλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Ο.Μ.Μ.Α. ύψους € 80.000.000,00.

  2. Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπο- ρία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με απο- τέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμμα- τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89 (1)
    Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Ο.Μ.Μ.Α. ύψους € 80.000.000,00.

    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της
Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α ́/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ́/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο- νομικών» (ΦΕΚ 213Α ́/7-10-2009).

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ́/2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α ́/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α ́/2011).

6. Την 2/60752/ 0004/9-9-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β ́/2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι- αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α ́/2013).

8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα- πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα – δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.», όπως ισχύει (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι- κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α ́/2014).

10.Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α /2015). 11.Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β ́/2015).

12. Την, από 17 Αυγούστου 2007, σύμβαση δανείου αρχικού ποσού € 95,0 εκατ. μεταξύ του Οργανισμού Με- γάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τις διατάξεις της παρ. 11, περίπτωση β, του άρθρου 45 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α ́66/2011).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του τέταρτου άρθρου του ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α ́18/2016), αποφασίζουμε:

1. Την ανάληψη και ένταξη στο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, από 1 Ιανουαρίου 2017, του ανεξόφλητου κεφαλαίου της από 17 Αυγούστου 2007 δανειακής σύμβασης, αρχικού ποσού € 95.000.000,00 που έχει συναφθεί από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσεων από τόκους, την 1 Ιανουαρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 80.000.000,00).

3. Η ημερομηνία λήξης του δανείου είναι η 23/08/2032.

4. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου θα γίνει σε 32 ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ύψους € 2.500.000,00 έκαστη.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 21/02/2017, ενώ η τελευταία θα καταβληθεί στις 23/8/2032.

5. Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό, 4,8475% ετησίως.

6. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών (actual/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος ανά περίοδο έξι μηνών κατά την ημερομηνία λήξης κάθε τοκοφόρου περιόδου.

7. Η καταβολή των τόκων και των χρεολυσίων θα γί- νεται την 21/2 και 21/8 εκάστου έτους. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών.

8. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυπηρέτηση των παραπάνω ανεξόφλητων υποχρεώσεων, από την 1 Ιανουαρίου 2017, αναλαμβάνονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

9. Από την έναρξη της τρέχουσας τοκοφόρου περιό- δου (22-8-2016) και εφεξής δεν ισχύει η προσαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του ν.128/1975, καθώς επίσης και η προμήθεια 0,01% υπέρ του Δημοσίου για την παρεχόμενη εγγύηση του εν λόγω δανείου. Δεν ισχύουν επίσης τυχόν λοιπές κρατήσεις, πάσης φύσεως, υπέρ του Δημοσίου.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στην από 17 Αυγούστου 2007 δανειακή σύμβαση μετα- ξύ του Ο.Μ.Μ.Α. και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Η καταγραφή στα έσοδα και τα έξοδα του κρα- τικού προϋπολογισμού έτους 2017 συνολικού ποσού € 80.000.000,00 γίνεται ως ακολούθως:

Α) Εμφάνιση στα πιστωτικά έσοδα, ΚΑΕ 5821 «Έσοδα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», συνολικού ποσού ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000,00).

Β) Έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000,00) στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Ταμείου Υπολόγου Συμψηφισμών και σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού 2017 με ΚΑΕ 6821 «Έξο- δα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Ως δικαιολογητικό έκδοσης του ανωτέρω συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος ορίζεται η παρούσα απόφαση.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2017 έως και 2032, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

http://www.et.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ


το είδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ